اَمرتات شیمی

شرکت امرتات شیمی با تکیه بر تجربه و مشتری مداری در زمینه تهیه و توزیع مواد شیمیایی(آزمایشگاهی، صنعتی) بیش از یک دهه است که مشغول فعالیت میباشد.